U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de website van Afdeling 9!

Actuele Lossingsberichten

Vrijdag 24 juni 2016:

Sector 3          Périgueux        15.00 uur

Gelost met een zwakke ZZO wind.

Zaterdag 25 juni 2016:

Afdeling           Bourges             --.-- uur

Afdeling           Peronne             --.-- uur

Het programma voor de laatste africhtingsvlucht ziet er als volgt uit.

Dinsdag 28 juni (maandagavond inkorven):

Kring 1 CC 1 & 4          Duiven (-0696)

Kring 1 CC 2 & 3          Duiven (+0696)

Kring 2 CC 1 & 4          Duiven

Kring 2 CC 2                Groesbeek

Kring 3 CC 1 & 2          Venlo

Kring 3 CC 3 & 4          Boxtel

De duiven worden in alle kringen opgehaald volgens schema A. Ook in kring 1!

Vrachtgeld €0,35 per duif.

Doet allen mee!

  

Brive wordt Périgueux

20 Juni 2016

Er is twijfel over de geschiktheid van de losplaats in Brive. Daarom gaan de duiven van de marathonvlucht A25 naar Périgueux.

 

Update Winver en Autokon

28 Mei 2016

Compuclub heeft een nieuwe update uitgebracht voor Winver en Autokon. Met deze update worden er enkele fouten opgelost die door de software update van afgelopen winter zijn ontstaan. Wij verzoeken u dringend de updates van Winver 16.04 en Autokon 16.09 voor de vluchten van volgende week te installeren. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Bestuur Afdeling 9
 

Mettet

4 Mei 2016

Beste Sportvriend(in), 

Afgelopen zaterdag is de Vitesse vlucht Mettet uitgesteld naar de zondag. Naar aanleiding van het uitstellen is er in een gedeelte van onze afdeling onrust ontstaan. We willen u daarom graag nader informeren.

Naar aanleiding van het lossingsbeleid in 2015 is er tijdens de algemene ledenvergadering van onze afdeling welke gehouden is op 7 maart jl. het aanvullend wedvluchtreglement opnieuw vastgesteld. In dit reglement is vastgelegd onder welke voorwaarden wij vooraf omgaan met wijzigingen van losplaatsen. In deze vergadering is ook een voorstel aangenomen om de kosten van het overstaan voortaan door te berekenen aan onze leden. Dit voorstel is aangenomen met de voorwaarde dat we er alles aan doen om het overstaan tot een minimum te beperken. Hiervoor zouden we flexibeler omgaan met de losplaatsen en zo nodig tijdig westelijker of oostelijker uitwijken. Helaas moeten wij constateren dat wij in het afgelopen weekend niet het uiterste hebben gedaan om de duiven op zaterdag te kunnen lossen.

De Lossingscommissie van onze afdeling ziet in, dat ze afgelopen vrijdag niet goed hebben geanticipeerd op de vooruitzichten voor de zaterdag. Er is te weinig gedaan met de beschikbare informatie om de kansen voor een lossing op zaterdag te vergroten. We kunnen daar nog veel over schrijven maar dat heeft achteraf weinig zin.

De Lossingscommissie van onze Afdeling 9 biedt hierbij haar welgemeende excuses aan. Er is verkeerd geanticipeerd en er is niet alles uit de kast gehaald om op zaterdag te lossen. Het bestuur van Afdeling 9 sluit zich als verantwoordelijke van de Lossingscommissie hierbij aan.

Als bestuur hebben we inmiddels intern de nodige structurele maatregelen genomen om deze problemen in de toekomst te voorkomen. In voorkomende gevallen zal er meer en eerder overlegd worden. Kortom er zal voortaan alles aan worden gedaan om de duiven op de geplande lossingsdag te lossen, met dien verstande dat een lossing op zaterdag verantwoord is en waarbij het welzijn van de duif voorop staat.

Wat betreft het doorberekenen van de kosten voor het overstaan, zijn wij als bestuur van mening dat wij niet het uiterste hebben gedaan om de duiven op zaterdag te lossen en dat wij daarom onze leden niet met deze extra kosten willen en kunnen opzadelen. Daarom zullen wij de extra kosten van het overstaan deze keer bij wijze van uitzondering niet doorberekenen. Overigens zijn de extra kosten geen 30 cent per duif zoals door sommigen gesuggereerd is. Afgelopen week zou het 9 cent per duif zijn geweest.

Enkele vragen die zijn binnengekomen gingen over waarom wij zaterdag niet direct naar een andere losplaats zijn gereden. In verband met de rijuren van de chauffeurs was het niet mogelijk om voor 15.00 uur te gaan rijden. Dit was te laat om nog ergens anders te kunnen lossen.

Tot slot willen wij het volgende nog kwijt. Als bestuur hebben wij diverse reacties ontvangen. Het is uw recht om ons hierover aan te spreken. Waar wij wel moeite mee hebben is dat er beschuldigingen worden geuit richting Kring 3. Kring 3 treft geen enkele blaam in het uitstellen van de vitesse vlucht Mettet. Ze zijn op geen enkele wijze betrokken bij dit besluit. Het was op de algemene ledenvergadering juist Kring 3 die voorstelde om alles in het werk te stellen om de vluchten door te kunnen laten gaan op zaterdag en hiervoor flexibel te zijn in het zoeken naar een andere losplaats. Het is dan ook niet reëel om, ook al is het uit emotie, hen nu vals te beschuldigen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 9

 

Fouten in D. & W. bestanden

20 April 2016

In de eerste weken van het seizoen zijn er zeer veel fouten aangetroffen in de ingestuurde D. & W. bestanden bij Compuclub. De aangetroffen fouten betreffen verschillen in de D. & W. bestanden tussen het aantal deelnemende duiven, de volgorde van getekende duiven, verschillende poules, uitslagen, wel of niet op zondag en invliegduiven.

Vanaf zaterdag 23 april zullen wij deze fouten niet langer accepteren. We verzoeken onze leden dan ook dringend om er zorg voor te dragen dat hun elektronische systemen juist zijn ingesteld. Dit is uw eigen verantwoording en niet die van uw vereniging!

We willen u erop wijzen dat wij geen invliegduiven meer kennen maar trainingsduiven. In de instelling van de elektronische systemen hoort de instelling van invliegduiven dan ook op nee te staan. Wanneer deze op ja staat worden de duiven niet opgenomen in de uitslagen. Houdt daarmee rekening.

De verenigingen van onze afdeling hebben een mail ontvangen met uitgebreide informatie over de fouten in de D. & W. bestanden. We willen ze wijzen op de inhoudt van deze brief.

 

Notulen ALV Afdeling 9 gehouden op 7 maart 2016

5 April 2016

In de onderstaande link treft u de notulen van de Algemene Ledenvergadering Afdeling 9 gehouden op maandag 7 maart jl.

Notulen ALV Afdeling 9 van 7 maart 2106

 

Aandachtspunten 2016

Komende vrijdag gaat het seizoen 2016 officieel van start. Om alles goed te laten verlopen wil het bestuur nog enkele zaken onder uw aandacht brengen.

Als eerste willen wij u er op wijzen dat het noodzakelijk is om de nieuwste versie van Autokon en Winver te gebruiken. De oudere versies zorgen in samenwerking met de nieuwe software update voor problemen. Dit is o.a. dat de duiven niet worden opgenomen in de uitslagen. Het is dus noodzakelijk dat u als vereniging de nieuwe update installeert. Reclames die ontstaan door het gebruik van oude versies van Autokon en Winver zullen niet worden gehonoreerd. De nieuwste versies van Autokon en Winver zijn te downloaden via de site van Compuclub. Voor de verenigingen die de nieuwe versie al wel in gebruik hebben is het ook verstandig om deze nogmaals te downloaden en te installeren. De foutmelding over het beeldscherm is in deze versie hersteld.

Als tweede willen wij u wijzen op het aanvullende wedvlucht reglement en het reglement trainingsduiven. Er is voor komend seizoen het e.e.a. veranderd en om geen problemen te veroorzaken willen wij u wijzen op deze reglementen. We willen u speciaal wijzen op de belangrijkste wijziging betreffende de trainingsduiven. Liefhebbers kunnen deelnemen met trainingsduiven door het inleveren van een geldige kopie entlijst. Voor de duidelijkheid melden wij erbij dat liefhebbers die trainingsduiven spelen voor elke vlucht een nieuwe kopie moeten inleveren zoals is aangegeven in het reglement. Voor verenigingen houdt deze wijziging in dat trainingsduiven worden gecontroleerd aan de hand van de ingeleverde entlijst voordat de duiven de mand in gaan.

Aanvullend wedvlucht reglement

Reglement trainingsduiven

Nieuw is komend seizoen een roulatiesysteem van laden tijdens het ophalen van de duiven. In ophaalschema A, B en C zal er wekelijks worden gewisseld van deur waar zal worden begonnen met laden. De duiven zullen vervolgens aansluitend worden geladen. Er wordt niet gewisseld per zijde van container. We willen hierbij opmerken dat wanneer de container tot aan de achterzijde is volgeladen er zal worden verder gegaan met laden aan de voorzijde van dezelfde kant. Het is dus zeer goed mogelijk dat een vereniging duiven zowel voor als achter in de container heeft zitten. Meer informatie hierover staat in het aanvullende wedvlucht reglement. Komende vrijdag zal er geladen worden vanaf deur 5. Op het vliegprogramma staat vermeld vanaf welke deur er wekelijks zal worden geladen.

Vergeet verder niet om tijdig de D en W bestanden in te sturen bij Compuclub. Het is verplicht om het D bestand in te sturen op de dag van inkorven en het W bestand wordt ingestuurd op de dag dat de klokken worden uitgelezen.

Tot slot wenst het bestuur Afdeling 9 u een mooi en succesvol seizoen toe!